Aansprakelijkheid en huisregels

Aansprakelijkheid

 1. ORGANISATIE is niet aansprakelijk voor beschadiging, verwisseling, achterlating, verlies en/of diefstal van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de motorrit.
 2. Het gebruik van de eigen motor, kleding, onderdelen, etc. is voor eigen rekening en risico.
 3. ORGANISATIE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie en het niet opvolgen van hetgeen in de huisregels is opgenomen.
 4. ORGANISATIE is slechts aansprakelijk voor schade indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
 5. ORGANISATIE heeft geen aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit gelet op (a) de omvang van het evenement, (b) de kosten die een dergelijke verzekering met zich meebrengt hetgeen niet in redelijke verhouding staat tot het doel en omvang van de motorrit, (c) het doel van het evenement en (d) dat ORGANISATIE geen professionele partij is.
 6. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die de deelnemer jegens ORGANISATIE heeft dienen binnen 2 maanden – dan wel uiterlijk binnen 12 maanden en 1 dag - na het moment waarop deelnemer hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door ORGANISATIE te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
 7. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ORGANISATIE, zal deelnemer ORGANISATIE vrijwaren voor alle aanspraken en aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake vergoeding van schade, kosten en/of interesten, verband houdend met de motorrit. Hierbij dient onder andere gedacht te worden aan ongelukken, schade, verkeersboetes, etc. veroorzaakt door een deelnemer aan een andere deelnemer of aan een derde (zoals een verkeersdeelnemer).
 8. De voornoemde uitsluiting c.q. beperking van aansprakelijkheid en de daarmee corresponderende verplichting tot vrijwaring, geldt ook ten gunste van het personeel van ORGANISATIE en de verdere hulppersonen, die al dan niet onder haar directie bij de uitvoering van de motorrit betrokken zijn, alsmede voor eventueel door ORGANISATIE ingeschakelde adviseurs.

Huisregels

 1. De deelnemer dient 18 jaar of ouder te zijn.
 2. De deelnemer dient in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs, geen rijontzegging te hebben en het rijbewijs dient te corresponderen met het type motor dat de deelnemer zal besturen.
 3. De motor waarmee de deelnemer zal deelnemen dient goed te zijn onderhouden, voldoende verzekerd te zijn en aan alle technische eisen te voldoen die voor een goed onderhouden motor gelden.
 4. De deelnemer zal voldoende beschermende kleding dragen zoals een goede helm en kleding (waaronder doch niet beperkt tot een motorpak, handschoenen en schoeisel). Dit geldt ook voor een eventuele bijrijder.
 5. Het is niet toegestaan om voorafgaand aan en tijdens het evenement alcohol, soft- en harddrugs te nuttigen. Het meenemen van vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen is niet toegestaan. ORGANISATIE behoudt zich het recht voor deelnemer de toegang tot het evenement te ontzeggen bij het handelen in strijd met deze regel.
 6. Bedreiging, mishandeling, agressie, ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet toegestaan. ORGANISATIE behoudt zich het recht voor deelnemer de toegang tot het evenement te ontzeggen bij het handelen in strijd met deze regel.
 7. De deelnemer zal zich houden aan de vooraf verstrekte route die gereden zal worden. Afwijking van de route is enkel toegestaan na voorafgaande toestemming van de ORGANISATIE.
 8. Bij diefstal en/of moedwillige beschadiging van eigendommen wordt aangifte gedaan bij de politie.
 9. Overtreding van onze huisregels of ander ongeoorloofd gedrag door deelnemer kan leiden tot ontzegging van de toegang en/of uitsluiting van deelname aan activiteiten, zonder dat ORGANISATIE gehouden is tot restitutie van entree – of andere gelden ofwel anderszins schadeplichtig wordt jegens deelnemer.
 10. Houd je bij calamiteiten aan de instructies van de medewerkers van ORGANISATIE of aan de instructies vanuit de overheid.
 11. Er kunnen beeld- en geluidsopnames gemaakt worden. Bij het betreden van het verzamelpunt alsmede deelname aan het evenement stemt deelnemer er mee in dat de ORGANISATIE deze opnames mag gebruiken. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de medewerking van deze opnames, noch aan de publicatie hiervan.
 12. Deelnemer dient zich ervan bewust te zijn dat er bij deelname aan de motorrit (zoals bij elke verkeersdeelname) risico’s zijn verbonden en dient zich ervan te vergewissen dat hij/zij in goede lichamelijke conditie verkeert om te kunnen motorrijden.
 13. De rechtsverhouding tussen ORGANISATIE en deelnemer wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
 14. Uitsluitend de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda is bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen ORGANISATIE en deelnemer.